Privacy verklaring

C.A.T. Automatisering BV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
C.A.T. Automatisering BV
Loopkantstraat 25
5405 AC Uden

Telefoon: +31 (0)413-483131
E-Mail: info@cat.nl
Website: https://www.cat.nl

Indien u ons bezoekt meld u dan eerst bij de receptiemedewerker waarna wij u op komen halen.

P.J.W.M. Nijenhof is de Functionaris Gegevensbescherming van C.A.T. Automatisering BV. Hij is te bereiken via info@cat.nl

Persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

C.A.T. Automatisering BV heeft alleen bedrijven als klant. C.A.T. Automatisering BV verwerkt persoons- en/of bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummers;
• E-Mail adressen;
• IP-Adressen;

• Bankrekening nummers;
• Betalingsgedrag;
• BTW nummers;
• KvK gegevens;
• Websites;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

C.A.T. Automatisering BV verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:
• Afleveren van goeden en diensten;
• Afhandelen van betalingen;
• Verzending van nieuwsbrieven;
• Telefonisch en/of digitale contact om onze dienstverlening uit te voeren;
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie. 

Geautomatiseerde besluitvorming

C.A.T. Automatisering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van C.A.T. Automatisering BV) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken

C.A.T. Automatisering BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C.A.T. Automatisering BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een op de juiste wijze afgeschermde kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. C.A.T. Automatisering BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoons- en/of bedrijfsgegevens beveiligen

C.A.T. Automatisering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cat.nl

Bewaartermijn

C.A.T. Automatisering BV bewaart uw persoons- en/of bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen met derden

C.A.T. Automatisering BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. C.A.T. Automatisering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.